Oznamy

Odpočty vodomerov 


Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce oznamuje všetkým odberateľom, že v súvislosti s vyúčtovaním spotreby vody a odvádzaním odpadových vôd sa uskutoční odpočet vodomerov:


v obci Štefanovičová v termíne 29.11.2021 

v obci Mojmírtovce od 30.11.2021


- v pracovných dňoch v čase od 8:00 - 15:00 hodiny


Stav vodomeru môžete nahlásiť

telefonicky(SMS): +421910 663 246                                                        +421905 667 998

e-mailom: klient@vssmojmirovce.sk


Za spoluprácu vopred ďakujeme vedenie VSS Mojmírovce.


Oznam

 

Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce, s.r.o. oznamuje všetkým občanom a klientom, že dňa 28.9.2021 (utorok)sa bude v obci Štefanovičová a Svätoplukovo a 29.9.2021 (streda)v obci Mojmírovce vykonávať čistenie potrubia vody a môže dôjsť k miernemu zakaleniu vodu z dôvodu zmien prietokov vo vodovodnom potrubí. Odporúčame občanom, aby počas prác minimalizovali odber vody.

Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce, s.r.o. sa Vám vopred ospravedlňuje za spôsobené obmedzenia a ďakuje za Vašu trpezlivosť.

Odpočty vodomerov

Oznamujeme všetkým klientom, že v súvislosti s fakturačným cyklom za obdobie od 01.01.2021 do 30.06.2021 - za spotrebu vody a odvádzanie odpadových vôd sa budú vykonávať odpočty vodomerov na jednotlivých odberných miestach nasledovne:

v obci Štefanovičová v termíne 2.6.2021

v obci Mojmírovce v termíne od 3.6.2021 do 15.6.2021

v obci Svätoplukovo v termíne od 16.6.2021 do 30.06.2021

nasledovne:

- v pracovných dňoch v čase od 8:00 - 15:00 hodiny

Odpočty vodomerov budú vykonávať poverení pracovníci VSS. Každý pracovník bude viditeľne označený visačkou s nápisom "Odpočtár vodomeru", spolu s názvom, logom a telefónnym kontaktom Vodárenskej správcovskej spoločnosti Mojmírovce.

V súvislosti s výkonom odpočtov vodomerov žiadame občanov sprístupniť odpočtárom vodomerné šachty tak, aby sa bezpečne dostali k vodomerom, v prípade hlbších šácht je potrebné zabezpečiť rebrík.

V prípade Vašej neprítomnosti môžete zanechať lístok s odpisom vodomeru na viditeľnom mieste resp. Vám odpočtári zanechajú v poštovej schránke kartičky, ktoré je potrebné vyplniť a obratom doručiť osobne, poštou, alebo elektronicky do kancelárie Vodárenskej správcovskej Mojmírovce, s.r.o., Hlavná 943/12, 951 15 Mojmírovce. Zároveň je možné stavy vodomerov nahlásiť do kancelárie VSS Mojmírovce telefonicky na číslo 0910 663 246, 0905 667 998.

Pokiaľ VSS Mojmírovce nezíska aktuálny stav vodomeru odberateľa, použije pri vyúčtovaní priemerný stav spotreby vody, výsledkom čoho budú skreslené údaje pri výpočte aktuálnej spotreby vody. Preto žiadame občanov - odberateľov, aby pristupovali k nahláseniu stavu vodomerov s patričnou zodpovednosťou.

Za spoluprácu vopred ďakuje vedenie VSS Mojmírovce.

Oznam v súvislosti s vyúčtovaním

Informujeme všetkých klientov, že sa blíži opäť zúčtovacie fakturačné obdobie za spotrebu vody a odvádzanie odpadových vôd. Doručovanie písomností pre klientov vykonávame vlastnými pracovníkmi.

Privítame možnosť doručovania týchto písomností do Vašich poštových schránok. Pokiaľ na svojich adresách nemáte umiestnené poštové schránky, dovolíme si Vás požiadať o ich inštaláciu čo najskôr.

Určite umiestnenie poštových schránok na Vašich adresách privítajú aj poštoví doručovatelia. Vyhneme sa tým mnohým nedorozumeniam.

Zároveň Vás týmto informujeme, že pri nedoplatkoch nebudeme už posielať výzvy, upozornenia, listové zásielky. Vynakladáme na úhrady listových zásielok nemalé finančné prostriedky. Preto naša spoločnosť rozhodla, že v prípade nedoplatkov sa budú neplatiči hneď odpájať.

Za spoluprácu ďakujeme.

Zakalená voda

Informujeme všetkých klientov, že prichádza letné obdobie a s tým súvisiace možné napúšťanie bazénov na pozemkoch.

Spoločnosť VSS s napúšťaním týchto zariadení nie je stotožnená aj z dôvodu možného zakalenia vodovodných sietí verejného vodovodu.

V súčasnosti evidujeme prvé sťažnosti občanov na zakalenú vodu v našich sieťach na niektorých uliciach. Preverovaním jednotlivých prípadov zisťujeme, že do Mojmíroviec prúdi čistá, priezračná voda.

Túto skutočnosť už môžeme priebežne overovať, keďže bola zrekonštruovaná tzv. chlórovňa, kde sú všetky možnosti na overenie stavu čistoty, znečistenia vody, stavu úrovne chlórovania vody v sieťach, na vstupe do rozvodov vody verejného vodovodu Mojmírovce.

Pokiaľ sa Vám bude javiť dodávaná pitná voda v tomto období za mierne zakalenú, po nahlásení stavu vykonáme overenie čistoty na vstupe,

t. j. v chlórovni vody Mojmírovce.

Za porozumenie ďakujeme.