Oznamy

Odpočty vodomerov

Oznamujeme všetkým klientom, že v súvislosti s fakturačným cyklom za obdobie od 01.01.2019 do 30.06.2019 - za spotrebu vody a odvádzanie odpadových vôd sa budú vykonávať odpočty vodomerov na jednotlivých odberných miestach nasledovne:

1/ V obci Mojmírovce:

  • V dňoch 8.6.2019 (sobota) v čase od 08,00 hodiny a 9.6.2019 (nedeľa) v čase od 12,00 hodiny na uliciach:
  •        Šalgovská ulica -        Gábrišova -         Hlavná      
  •        Za tabuľami -        Tretí rad -         Štvrtý rad -         Pri mlyne-     Na rybníku     
  •        Pri hliníku -         Kúrie -         Za parkom -         Školská-          Poľná-       Ulica pri        kolese -       Nám. Sv. Ladislava -         Dolinská     
  • V dňoch 15.6.2019 (sobota) v čase od 08,00 hodiny a 16.6.2019 (nedeľa) v čase od 12,00 hodiny
  • V dňoch 22.6.2019 (sobota) v čase od 08,00 hodiny

Zoznamy jednotlivých ulíc sa doplnia k termínom odpočtov. Termíny aj so zoznamom ulíc dáme vyhlásiť aj v obecnom rozhlase.

2/ V obci Svätoplukovo:

  • V dňoch 1.6.2019 (sobota) v čase od 08,00 hodiny a 2.6.2019 (nedeľa) v čase od 12,00 hodiny

Do poštových schránok obdržíte tiež kartičky s termínom odpočtu vodomeru na Vašej adrese.

Naši poverení pracovníci na odpočty vodomerov budú viditeľne označení visačkami aj s telefónnym číslom na konateľa spoločnosti na overenie. Nápis na visačke: Odpočtár vodomeru a s logom našej spoločnosti.

Žiadame v uvedených termínoch pripraviť vodomerné šachty tak, aby sa poverený pracovník - odpočtár dostal k vodomeru. Pokiaľ je šachta hlbšia, pripravte si aj rebrík.

3/ V obci Štefanovičová:

  • V dňoch od 1.6.2019, podľa pokynov vyhlásených obecným úradom Štefanovičová v obecnom rozhlase.

Za spoluprácu Vám vopred ďakujeme.

Oznam v súvislosti s vyúčtovaním

Informujeme všetkých klientov, že sa blíži opäť zúčtovacie fakturačné obdobie za spotrebu vody a odvádzanie odpadových vôd. Doručovanie písomností pre klientov vykonávame vlastnými pracovníkmi.

Privítame možnosť doručovania týchto písomností do Vašich poštových schránok. Pokiaľ na svojich adresách nemáte umiestnené poštové schránky, dovolíme si Vás požiadať o ich inštaláciu čo najskôr.

Určite umiestnenie poštových schránok na Vašich adresách privítajú aj poštoví doručovatelia. Vyhneme sa tým mnohým nedorozumeniam.

Zároveň Vás týmto informujeme, že pri nedoplatkoch nebudeme už posielať výzvy, upozornenia, listové zásielky. Vynakladáme na úhrady listových zásielok nemalé finančné prostriedky. Preto naša spoločnosť rozhodla, že v prípade nedoplatkov sa budú neplatiči hneď odpájať.

Za spoluprácu ďakujeme.

Zakalená voda

Informujeme všetkých klientov, že prichádza letné obdobie a s tým súvisiace možné napúšťanie bazénov na pozemkoch.

Spoločnosť VSS s napúšťaním týchto zariadení nie je stotožnená aj z dôvodu možného zakalenia vodovodných sietí verejného vodovodu.

V súčasnosti evidujeme prvé sťažnosti občanov na zakalenú vodu v našich sieťach na niektorých uliciach. Preverovaním jednotlivých prípadov zisťujeme, že do Mojmíroviec prúdi čistá, priezračná voda.

Túto skutočnosť už môžeme priebežne overovať, keďže bola zrekonštruovaná tzv. chlórovňa, kde sú všetky možnosti na overenie stavu čistoty, znečistenia vody, stavu úrovne chlórovania vody v sieťach, na vstupe do rozvodov vody verejného vodovodu Mojmírovce.

Pokiaľ sa Vám bude javiť dodávaná pitná voda v tomto období za mierne zakalenú, po nahlásení stavu vykonáme overenie čistoty na vstupe,

t. j. v chlórovni vody Mojmírovce.

Za porozumenie ďakujeme.

Oznamy pre firmy

pre pravidelné odpočty odberných miest, či už v mesačných alebo v štvrťročných intervaloch, Vás budeme informovať o termínoch odpočtov.

1/ Odpočty pre firmy s mesačným vyúčtovaním za odberné miesto budú vykonané dňa:

1.7.2019

2/ Odpočet pre firmy so štvrťročným vyúčtovaním za odberné miesto budú vykonané:

Svätoplukovo a Štefanovičová dňa:              27.6.2019

Mojmírovce                                                    28.6.2019

Žiadame  o sprístupnenie vodomerov k odpočtom. 


Nové Všeobecné zmluvné podmienky, Technické podmienky pripojenia, Cenník

Prečítajte si nové Všeobecné zmluvné podmienky, Technické podmienky pripojenia a Cenník, ktoré sú v platnosti od 1.1.2019.

Pridané: 18.2.2019