Cenník

Cenník za vodné stočné


Vážení zákazník,

Vodárenská správcovská spoločnosť, s.r.o. si Vás touto cestou dovoľuje informovať, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len ,,ÚRSO") rozhodol podľa § 14 ods. 11 a 15 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. v spojení s § 2 písm. a), b) a d), § 3, § 8 a § 10 vyhlášky ÚRSO č. 323/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností vo vodnom hospodárstve tak, že na obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023 s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia schválil maximálnu cenu nasledovne: