Informácie pre odberateľov


VSS Mojmírovce oznamuje odberateľom, že na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0183/2023/V zo dňa 23.10.203 určuje maximálnu cenu za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou od 1.1.2024 na 0,8415€/m3, čiže 1,0098€/m3 s DPH, z dôvodu zvýšenia ceny elektrickej energie pre VSS Mojmírovce.

Pri prepočte na 3 člennú rodinu pri spotrebe 102m3/rok (3x34m3) zvýšenie predstavuje 15,69€/rok a na mesiac je to 1,31€/mesiac.

VSS Mojmírovce nezohľadnila toto zvýšenie 1,31€/mesiac do zálohových platieb, ktoré boli vypočítané odberateľom na rok 2024.

AKO NAPUSTIŤ BAZÉN?

Pred napúšťaním majte na pamäti, že:

Verejný vodovod nie je primárne určený pre dodávku vody do bazénov. Napúšťanie bazénu je z pohľadu prevádzkovania verejného vodovodu mimoriadnym odberom. Nejedná sa o nelegálny odber, keďže voda je meraná vodomerom a fakturovaná. Avšak podľa zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu zákazník je oprávnený odoberať vodu v prvom rade pre potreby domácnosti.

Pri rýchlom a prudkom napúšťaní dochádza k nárazovým zmenám vo vodovodnej sieti, ktoré spôsobujú uvoľňovanie inkrustov a usadenín z vnútorných stien potrubia. Dochádzka k zakaleniu vody a v niektorých prípadoch aj k poklesu tlaku vo vodovodnej sieti, čo sa negatívne prejaví nielen u vás, ale i u viacerých odberateľov.

Ako postupovať a nepôsobiť problémy:

Zvoľte si ten správny čas pre napúšťanie. V prípade odberu z vodovodnej prípojky napúšťajte mimo odberovú špičku! Najvhodnejšia denná doba na napúšťanie je medzi 22:00 – 05:00. Pokiaľ je to možné, rozdeľte napúšťanie do viac dní počas noci. Týmto opatrením eliminujete pravdepodobnosť, že rovnako budú napúšťať aj iní majitelia bazénov. Nedôjde tak k zmene hydraulických pomerov v sieti, ktoré má za následok zhoršenie senzorických vlastností vody vám i vášmu okoliu.

Zvoľte vhodný postup. NAPÚŠŤAJTE POMALY! Pri plnom otvorení napúšťacieho ventilu a v prípade, že napúšťajú viacerí majitelia bazénov dôjde z zvýšeniu rýchlosti prúdenia v celej rozvodnej sieti a uvoľnia sa prirodzene sa vyskytujúce usadeniny z vodovodného potrubia, ktoré spôsobia zakalenie vody.

V prípade, že príde k zakaleniu vody v domácnosti, žiadame, aby ste podľa možností okamžite nahlásili tento stav na Vodárenskú správcovskú spoločnosť, s.r.o. Mojmírovce na telefónne čísla: 0905 667 998 alebo nonstop 0905 554 504. VSS Mojmírovce bude okamžite tento problém riešiť. Po neskoršom nahlásení sa zakalená voda rozšíri do viacerých domácností. Čím skôr bude mať VSS Mojmírovce informáciu tým skôr problém vyrieši. Preto Vás prosíme, ak budete mať daný problém NEVYPISUJTE NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH – problém sa tým nevyrieši!

Nezodpovednosť občanov vedie k zvýšeniu cien stočného

Veľa ľudí pri likvidácii odpadkov nevie, ako odpad správne zlikvidovať. Niečo vyhodia do smetí, niečo vylejú do umývadla, niečo spláchnu do WC. Všetko čo ľudia vylievajú a vhadzujú do verejnej kanalizácie, má svoj podiel jednak neznalosť, ale často aj ľahostajnosť a nezodpovednosť. Žiaľ, v mnohých domácnostiach u nás je realita taká, že do umývadiel a splachovacích WC sa dostáva kvantum odpadu, ktorý tam vôbec nepatrí. Nájdu sa aj takí, ktorí odpad vylejú do dažďovej kanalizácie na ulici, mysliac si, že neupchajú vlastné potrubie a vzniknutý problém sa ich nebude týkať.

A keďže kanalizácia nie je odpadkový kôš, nazbieraný odpad, ktorý do kanalizácie nepatrí, spôsobuje zničenie čerpadiel a upchávanie kanalizačnej siete. Takýto nevhodný odpad zároveň poškodzuje životné prostredie a ovplyvňuje náklady na čistenie odpadových vôd. Aj tieto náklady sú podkladom na zvyšovanie cien stočného.

V prípade, že tento stav bude naďalej trvať a niektorí občania nebudú rešpektovať správnu likvidáciu odpadov, pôvodnú cenu stočného nebudeme schopní udržať. V našom záujme je cenu stočného nezvyšovať. Predsa však vieme predísť zvýšeniu ceny stočného, a to spoločným dodržiavaním správnej likvidácii odpadu a nevhadzovaním nevhodného odpadu do WC a kanalizácie.

DO KANALIZÁCIE NEPATRÍ:

-vlhčené obrúsky

-oleje a kuchynské tuky

-hygienické potreby, kondómy,

-vata, vatové tyčinky

-chemikálie, lieky, farby, riedidlá, ...

-stavebný odpad, komunálny odpad

-textilné produkty,

-zvyšky jedál, kosti a pod.

-srsť, vlasy, cigaretové ohorky, noviny atď.

Naši pracovníci nachádzajú v kanalizácii rôzne veci, ktoré tam občania hádžu úmyselne. Sú to najmä vlhčené obrúsky, kuchynský odpad, dámske hygienické vložky alebo jednorazové plienky, oblečenie, handry, hubky na riad, našli už však aj mŕtvu kačicu či zajaca.

Najväčším problémom na ČOV sú zachytené vlhčené obrúsky v čerpadle. Vlhčené obrúsky sa nerozložia, čerpadlo znefunkčnia a upchávajú kanalizáciu. (viď. Fotografie) Obyvatelia domov napojených na kanalizáciu, ktorí do WC hodia čokoľvek a nezaujíma ich, že môžu prevádzkovateľom ČOV spôsobiť problémy a škody. Riešenie následkov potom býva veľmi nepríjemné. Čerpadlá upchaté vlhčenými obrúskami alebo vlhčeným toaletným papierom je porucha, ku ktorej pracovníci vodárenskej spoločnosti majú výjazdy niekoľkokrát denne.

Použité vlhčené obrúsky sú komunálny odpad, preto patria do odpadkového koša. Nie do WC! Nesplachujte vlhčené obrúsky do WC!

NA OBALOCH VLHČENÝCH OBRÚSKOV ČASTO NÁJDETE ZNÁMY SYMBOL, KTORÝ OZNAČUJE ZÁKAZ SPLACHOVANIA DO ZÁCHODA. (viď. Fotografia) 

Kanalizácia slúži len k odvodu odpadovej vody a toaletného papiera.

Vlhčené obrúsky nie sú vyrobené z rovnakého materiálu ako toaletný papier a v kanalizácii sa jednoducho nerozpustia ani po niekoľkých mesiacoch. Naopak sa v potrubí hromadí a upcháva ho.

Takisto detské vlhčené obrúsky - skvelý pomocník pre mamičky. Rovnako ako detské plienky sú odpad a bez výnimky patria do koša.

Do kanalizácie nepatrí ani kuchynský odpad. Jedlo nikdy nesplachujte. Zvyšky potravín a nedojedeného obeda tiež do odtoku nepatria. Pokiaľ to niekto doma robí, mal by si uvedomiť, že si takto nechtiac dobrovoľne chová vo svojich kanalizačných prípojkách potkany hlodavce, či rôzne druhy hmyzu, ktorým sa rozhodne nebude chcieť odísť z blízkosti Vášho obydlia. Tuhý potravinový odpad v kanalizácii, rôzne šupky, dužiny, zvyšky jedla môžu pri spláchnutí kanalizáciu upchať, čo následne spôsobí vytopenie objektu a haváriu. A to je len ďalšia komplikovaná práca pre pracovníkov vodárenskej spoločnosti.

Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce, s.r.o. ako prevádzkovateľ verenej kanalizácie V Y Z Ý V A všetkých občanov, ktorí sú napojený na verejnú kanalizáciu aby do verenej kanalizácie nevypúšťali nerozpustné resp. ťažko rozpustné látky, nevhadzovali predmety, ktoré spôsobujú upchávanie a poruchy čerpadiel a tým znemožnili funkčnosť verejnej kanalizácie a ČOV.

Nevytvárajme si zbytočné náklady. Nebuďte ľahostajný voči svojmu zdraviu, okoliu a životnému prostrediu.

Nech každí začne od seba!😊

Zachytený odpad pred vstupom na ČOV
Zachytený odpad pred vstupom na ČOV
Zachytené vlhčené obrúsky pred čerpadlom
Zachytené vlhčené obrúsky pred čerpadlom
Upchaté čerpadlo vlhčenými obrúskami
Upchaté čerpadlo vlhčenými obrúskami
Mŕtvy zajac zachytený pred vstupom na ČOV
Mŕtvy zajac zachytený pred vstupom na ČOV

AKO NAPUSTIŤ BAZÉN?


Pred napúšťaním majte na pamäti, že: Verejný vodovod nie je primárne určený pre dodávku vody do bazénov. Napúšťanie bazénu je z pohľadu prevádzkovania verejného vodovodu mimoriadnym odberom. Nejedná sa o nelegálny odber, keďže voda je meraná vodomerom a fakturovaná. Avšak podľa zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu zákazník je oprávnený odoberať vodu v prvom rade pre potreby domácnosti.

Pri rýchlom a prudkom napúšťaní dochádza k nárazovým zmenám vo vodovodnej sieti, ktoré spôsobujú uvoľňovanie inkrustov a usadenín z vnútorných stien potrubia. Dochádzka k zakaleniu vody a v niektorých prípadoch aj k poklesu tlaku vo vodovodnej sieti, čo sa negatívne prejaví nielen u vás, ale i u viacerých odberateľov.Ako postupovať a nepôsobiť problémy:Zvoľte si ten správny čas pre napúšťanie. V prípade odberu z vodovodnej prípojky napúšťajte mimo odberovú špičku! Najvhodnejšia denná doba na napúšťanie je medzi 21:00 - 05:00 a medzi 10:00 - 15:00. Pokiaľ je to možné, rozdeľte napúšťanie do viac dní a počas noci. 

Týmto opatrením eliminujete pravdepodobnosť, že rovnako budú napúšťať aj iní majitelia bazénov. Nedôjde tak k zmene hydraulických pomerov v sieti, ktoré ma za následok zhoršenie senzorických vlastností vody vám i vášmu okoliu.Zvoľte vhodný postup. Napúšťajte pomaly! Pri plnom otvorení napúšťacieho ventilu a v prípade, že napúšťajú viacerí majitelia bazénov dôjde z zvýšeniu rýchlosti prúdenia v celej rozvodnej sieti a uvoľnia sa prirodzene sa vyskytujúce usadeniny z vodovodného potrubia, ktoré spôsobia zakalenie vody.

ďakujeme VSS Mojmírovce