Pre občanov

Témy


1. Odpočty vodomerov

2. Zakalená voda

3. Preplachovanie vodovodného potrubia

3b) Preplachovanie vodovodného potrubia v obci Svätoplukovo

4. Prevádzkovanie domovej prečerpávacej stanice odpadovej vody

5. Môj sused neplatič

1. Odpočty vodomerov

Oznamujeme všetkým klientom, že v súvislosti s fakturačným cyklom za obdobie od 01.01.2019 do 30.06.2019 - za spotrebu vody a odvádzanie odpadových vôd sa budú vykonávať odpočty vodomerov na jednotlivých odberných miestach nasledovne:

1/ V obci Mojmírovce:

  • V dňoch 22.6.2019 (sobota) v čase od 08,00 hodiny
  • Kesovský rad - Na pažiti - Ku krížu - Sedliacka - Búdy - Na vŕšku

Zoznamy jednotlivých ulíc sa doplnia k termínom odpočtov. Termíny aj so zoznamom ulíc dáme vyhlásiť aj v obecnom rozhlase.

2/ V obci Svätoplukovo:

  • V dňoch 1.6.2019 (sobota) v čase od 08,00 hodiny a 2.6.2019 (nedeľa) v čase od 12,00 hodiny

Do poštových schránok obdržíte tiež kartičky s termínom odpočtu vodomeru na Vašej adrese.

Naši poverení pracovníci na odpočty vodomerov budú viditeľne označení visačkami aj s telefónnym číslom na konateľa spoločnosti na overenie. Nápis na visačke: Odpočtár vodomeru a s logom našej spoločnosti.

Žiadame v uvedených termínoch pripraviť vodomerné šachty tak, aby sa poverený pracovník - odpočtár dostal k vodomeru. Pokiaľ je šachta hlbšia, pripravte si aj rebrík.

3/ V obci Štefanovičová:

  • V dňoch od 1.6.2019, podľa pokynov vyhlásených obecným úradom Štefanovičová v obecnom rozhlase.

Za spoluprácu Vám vopred ďakujeme.

2. Zakalená voda

Informujeme všetkých klientov, že prichádza letné obdobie a s tým súvisiace možné napúšťanie bazénov na pozemkoch.

Spoločnosť VSS s napúšťaním týchto zariadení nie je stotožnená aj z dôvodu možného zakalenia vodovodných sietí verejného vodovodu.

V súčasnosti evidujeme prvé sťažnosti občanov na zakalenú vodu v našich sieťach na niektorých uliciach. Preverovaním jednotlivých prípadov zisťujeme, že do Mojmíroviec prúdi čistá, priezračná voda.

Túto skutočnosť už môžeme priebežne overovať, keďže bola zrekonštruovaná tzv. chlórovňa, kde sú všetky možnosti na overenie stavu čistoty, znečistenia vody, stavu úrovne chlórovania vody v sieťach, na vstupe do rozvodov vody verejného vodovodu Mojmírovce.

Pokiaľ sa Vám bude javiť dodávaná pitná voda v tomto období za mierne zakalenú, po nahlásení stavu vykonáme overenie čistoty na vstupe,

t. j. v chlórovni vody Mojmírovce.

Za porozumenie ďakujeme.

3. Preplachovanie vodovodného potrubia

Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce oznamuje všetkým občanom a klientom, že dňom 14.06.2019 boli ukončené práce súvisiace s odkalovaním rozvodov verejného vodovodu v obci Mojmírovce. Očakávame zlepšenie kvality dodávanej vody verejným vodovodom.

Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce Vám ďakuje za trpezlivosť.

3b. Preplachovanie vodovodného potrubia v obci Svätoplukovo

Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce oznamuje všetkým občanom a klientom, že v dňoch 20. júna - štvrtok a 21. júna - piatok v čase od 11,00 hodiny bude vykonávať odkalovanie rozvodov verejného vodovodu v obci Svätoplukovo.

Počas týchto prác je možné zhoršenie kvality dodávanej vody. Žiadame občanov a odberateľov o obmedzenie odpúšťania vody z rozvodov a o zabezpečenie si náhradného pitného režimu počas vykonávania týchto prác.

Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce sa Vám vopred ospravedlňuje za spôsobené obmedzenia a ďakuje za trpezlivosť.

4. Prevádzkovanie domovej prečerpávacej stanice odpadovej vody

Vážení klienti,

na sieťach verejnej kanalizácie sa nachádzajú aj pomocné zariadenia na prepravu odpadovej vody ako domové prečerpávacie stanice odpadovej vody (DPČS). Sú zriadené za účelom prepravy odpadovej vody v lokalitách obce, kde verejná kanalizácia je uložená vyššie ako najnižší bod odberného miesta s možným pripojením na VK z dôvodu nedosiahnutia minimálneho spádu potrubia kanalizačnej prípojky.

Musíme uviesť, že VSS len odvádza a čistí odpadové vody z VK na čistiarni odpadovej vody v Mojmírovciach. Taktiež nevykonáva servis týchto zariadení a nemá povinnosť ich udržiavať a servisovať. Servis DPČS si musí zabezpečovať každý vlastník nehnuteľnosti individuálne na svoje náklady.

V súvislosti s údržbou týchto zariadení, Vám odporúčame:

  • Vašu domovú prečerpávačku (DPČS) na odpadovú vodu musíte mať pod kontrolou, t. j. pravidelne ju chodiť kontrolovať, minimálne 1x za mesiac
  • Veľmi dôležitá je zásada, že do domovej kanalizácie s DPČS nesmiete dovoliť hádzať komunálny odpad, igelit, vechtíky - či už PVC alebo kovové, útierky -nerozložiteľné vo vode, kosti. Samozrejme, že tieto vymenované ,,častice,, sa nesmú hádzať ani do riadnej kanalizácie! Na tieto skutočnosti je bezpodmienečne nutné upozorniť všetkých obyvateľov domácnosti a predovšetkým deti.
  • V DPČS, hlavne v letnom období sa môže tvoriť na povrchu nádrže tzv. ,,koláč,, v závislosti od vypúšťania mastnôt do kanalizácie. Podotýkame, že mastnoty - ako oleje do VK nepatria! Oleje z domácnosti odporúčame odovzdávať na mieste na to určenom.
  • V prípade tvorenia tohto ,,koláča,, odporúčame ho rozbiť tlakom vody, prípadne mechanicky. Po takomto úkone je potrebné DPČS odčerpať. Tento úkon odporúčame vykonať hlavne pred zimným obdobím, čím sa určite vyhnete možnej poruche DPČS.
  • Veľmi dôležité je pre správnu funkčnosť DPČS sledovať stav plavákového spínača zapínania kalového čerpadla. Na plavák sa totiž lepia mastnoty, čo môže spôsobiť vyradenie kalového čerpadla z prevádzky. Preto treba plavák - samozrejme s opatrnosťou a pri vypnutom stave z elektriky, pravidelne čistiť.

Pri nami odporúčaných úkonoch nezabúdajte hlavne dodržiavať bezpečnosť práce. Každá manipulácia so zariadením musí byť realizovaná bez elektriky!

5. Môj sused neplatič

Vážení návštevníci,

na tejto stránke Vás informujeme o nedoplatkoch na jednotlivých číslach bodov pripojenia verejného vodovodu a kanalizácie.

V tabuľke nájdete body pripojenia na sieť vodovodov a kanalizácie s nedoplatkami.

K termínu 31.03.2019 bol stav nedoplatkov na jednotlivých bodoch pripojenia nasledovný:

1/ V obci Mojmírovce v sume 12 595,43.- eur, pri počte bodov s nedoplatkom 118.

2/ V obci Svätoplukovo v sume 4 005,18.- eur, pri počte bodov s nedoplatkom 29.

3/ V obci Štefanovičová v sume 2 366,47.- eur, pri počte bodov s nedoplatkami 18.

Nedoplatok predstavuje sumu: 18 967,08.- eur, pri počte bodov pripojenia 165.

V priložených tabuľkách členených na jednotlivé obce si môžete pozrieť nedoplatky podľa bodov pripojenia na verejných vodovodoch a kanalizáciách, aj s nedoplatkami k termínu 07.05.2019.

K 07.05.2019 boli uzatvorené Dohody o splátkových kalendároch, pri ktorých sú dohodnuté splácania nedoplatkov v dohodnutých mesačných splátkach v sume 4 760,75.- eur.

O ďalšej aktualizácii stavu nedoplatkov na jednotlivých bodoch pripojeniach na verejnú sieť Vás budeme včas informovať.

Zároveň oznamujeme, že pristupujeme k dočasným prerušeniam dodávok vody na všetkých bodoch pripojenia s evidovaným nedoplatkom !

Aktuálny stav nedoplatkov na bodoch pripojenia k 07.05.2019:

1/ V obci Mojmírovce je v sume 3 511,02.- eur, pri počte bodov s nedoplatkom 31.

2/ V obci Svätoplukovo je v sume 1 982,89.- eur, pri počte bodov s nedoplatkom 12.

3/ V obci Štefanovičová je v sume 1 965,91.- eur, pri počte bodov s nedoplatkami 10.

Nedoplatok k 07.05.2019 predstavuje sumu 7 459,82.- eur, pri počte bodov pripojenia 53.

Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce, s. r. o. oznamuje všetkým klientom - neplatičom, ktorí aj napriek naším výzvam na úhrady nedoplatkov za dodávky vody nereagovali a nezaplatili svoje dlhy, že v mesiaci máj 2019 zaháji Vodárenská spoločnosť postupné odpájanie odberateľských miest z odberov vody.

Odpájanie odberateľov - neplatičov budeme vykonávať postupne. V prvom kole budú odpájaní neplatiči s nedoplatkami v limitoch od 300 eur do 1000 eur. Títo neplatiči budú odpojení najneskôr do 25.5.2019.

V druhom kole budú odpájaní neplatiči s nedoplatkami od 50 eur do 300 eur. Odpájanie týchto odberných miest chceme zvládnuť a ukončiť najneskôr do 15.6.2019.

Zároveň chceme informovať všetkých našich neplatičov, ktorých nedoplatky sa pohybujú v limitoch od 50 eur do 1000 eur, že si svoje nedoplatky môžu od 10.5.2019 prehliadnuť aj na našej webovej stránke.