Pre občanov

Témy


1. Odpočty vodomerov v obci Svätoplukovo

2. Spoplatnenie služieb

3. Sprístupnenie hlavných uzatváracích ventilov domových prípojok

4. Prevádzkovanie domovej prečerpávacej stanice odpadovej vody


2.Spoplatnenie služieb

Informujeme klientov - podnikateľské subjekty a občanov, že sú niektoré nami poskytované služby spoplatnené.

Jedná sa tieto služby a činnosti:

  • diagnostikovanie závady na prípojkách k VV a VK, ako porucha na vodovodnej prípojke, porucha vody, neodtekanie odpadovej vody kanalizačnou prípojkou.

Poplatok je účtovaný vo výške: 12,00 eur (s DPH)

Klient hradí uvedenú výšku poplatku v hotovosti pracovníkovi našej spoločnosti na základe doručenej zálohovej faktúry za túto službu. Po zaplatení sa doručí klientovi riadna faktúra s potvrdením o zaplatení poplatku v stanovenej výške.

  • Poplatok za montáž - výmenu 1 ks vodomeru na odbernom mieste. (v tejto sume nie je zahrnutý materiál nutný pri výmene vodomeru ani poplatok za prácu na jeho zabudovanie).

Poplatok za montáž 1 ks vodomeru: 18,00 eur (s DPH)

Klient hradí výšku poplatku zálohovou faktúrou. Po zaplatení poplatku sa vykoná montáž vodomeru.

Pokiaľ je potrebné vykonať úpravy rozvodov vody vo VŠ, na tieto práce bude spracovaná samostatná ponuka a cena stanovená vzájomnou dohodou.

3. Sprístupnenie hlavných uzatváracích ventilov domových prípojok 

Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce, s. r. o. vykonala v uplynulých mesiacoch kontroly hlavných uzatváracích ventilov na domových prípojkách z verejného vodovodu, ktoré sú umiestnené mimo pozemkov ich vlastníkov, najčastejšie na verejnom priestranstve. Tieto zariadenia musia byť prístupné pracovníkom vodárenskej spoločnosti aj z dôvodu možnej poruchy prípojky.

Zistilo sa, že v mnohých prípadoch sú ventile s poklopmi domových prípojok zasypané so zeminou, neviditeľné, ako dôsledok terénnych úprav majiteľov, vlastníkov nehnuteľností, pre kosenie trávy, prístupu na pozemok a podobne.

Preto týmto vyzývame všetkých vlastníkov nehnuteľností a tým aj vlastníkov domových vodovodných prípojok pripojených na verejnú sieť vodovodov v obciach Mojmírovce, Svätoplukovo a Štefanovičová, aby vykonali kontroly dostupnosti hlavných uzáverov svojich domových prípojok vody. V prípade, že hlavný uzáver vody majú zasypaný zeminou, neviditeľný, nesprístupnený žiadame vlastníkov, aby hlavné uzatváracie ventily s poklopom sprístupnili.

Sprístupnenie žiadame vykonať do 30. septembra 2019.

Následne vykonáme kontroly sprístupnenia hlavných uzatváracích ventilov. Pokiaľ ventile nebudú sprístupnené, ich sprístupnenie vykoná vodárenská spoločnosť na náklady vlastníka.

Podotýkame, že zabezpečenie opráv a údržby vodovodných prípojok je vecou výhradne vlastníka vodovodnej prípojky.

Za porozumenie a spoluprácu Vám vopred ďakujeme.

4. Prevádzkovanie domovej prečerpávacej stanice odpadovej vody

Vážení klienti,

na sieťach verejnej kanalizácie sa nachádzajú aj pomocné zariadenia na prepravu odpadovej vody ako domové prečerpávacie stanice odpadovej vody (DPČS). Sú zriadené za účelom prepravy odpadovej vody v lokalitách obce, kde verejná kanalizácia je uložená vyššie ako najnižší bod odberného miesta s možným pripojením na VK z dôvodu nedosiahnutia minimálneho spádu potrubia kanalizačnej prípojky.

Musíme uviesť, že VSS len odvádza a čistí odpadové vody z VK na čistiarni odpadovej vody v Mojmírovciach. Taktiež nevykonáva servis týchto zariadení a nemá povinnosť ich udržiavať a servisovať. Servis DPČS si musí zabezpečovať každý vlastník nehnuteľnosti individuálne na svoje náklady.

V súvislosti s údržbou týchto zariadení, Vám odporúčame:

  • Vašu domovú prečerpávačku (DPČS) na odpadovú vodu musíte mať pod kontrolou, t. j. pravidelne ju chodiť kontrolovať, minimálne 1x za mesiac
  • Veľmi dôležitá je zásada, že do domovej kanalizácie s DPČS nesmiete dovoliť hádzať komunálny odpad, igelit, vechtíky - či už PVC alebo kovové, útierky -nerozložiteľné vo vode, kosti. Samozrejme, že tieto vymenované ,,častice,, sa nesmú hádzať ani do riadnej kanalizácie! Na tieto skutočnosti je bezpodmienečne nutné upozorniť všetkých obyvateľov domácnosti a predovšetkým deti.
  • V DPČS, hlavne v letnom období sa môže tvoriť na povrchu nádrže tzv. ,,koláč,, v závislosti od vypúšťania mastnôt do kanalizácie. Podotýkame, že mastnoty - ako oleje do VK nepatria! Oleje z domácnosti odporúčame odovzdávať na mieste na to určenom.
  • V prípade tvorenia tohto ,,koláča,, odporúčame ho rozbiť tlakom vody, prípadne mechanicky. Po takomto úkone je potrebné DPČS odčerpať. Tento úkon odporúčame vykonať hlavne pred zimným obdobím, čím sa určite vyhnete možnej poruche DPČS.
  • Veľmi dôležité je pre správnu funkčnosť DPČS sledovať stav plavákového spínača zapínania kalového čerpadla. Na plavák sa totiž lepia mastnoty, čo môže spôsobiť vyradenie kalového čerpadla z prevádzky. Preto treba plavák - samozrejme s opatrnosťou a pri vypnutom stave z elektriky, pravidelne čistiť.

Pri nami odporúčaných úkonoch nezabúdajte hlavne dodržiavať bezpečnosť práce. Každá manipulácia so zariadením musí byť realizovaná bez elektriky!