Pre občanov

Témy


1. Spoplatnenie služieb

2. Vrátenie preplatkov u klientov platiacich vodné - stočné poštovými poukazmi 

3. Schránka pre klientov

4. Zakalená voda

5. Prevádzkovanie domovej prečerpávacej stanice odpadovej vody

6. Môj sused neplatič

1.Spoplatnenie služieb

Informujeme klientov - podnikateľské subjekty a občanov, že sú niektoré nami poskytované služby spoplatnené.

Jedná sa tieto služby a činnosti:

  • diagnostikovanie závady na prípojkách k VV a VK, ako porucha na vodovodnej prípojke, porucha vody, neodtekanie odpadovej vody kanalizačnou prípojkou.

Poplatok je účtovaný vo výške: 12,00 eur (s DPH)

Klient hradí uvedenú výšku poplatku v hotovosti pracovníkovi našej spoločnosti na základe doručenej zálohovej faktúry za túto službu. Po zaplatení sa doručí klientovi riadna faktúra s potvrdením o zaplatení poplatku v stanovenej výške.

  • Poplatok za montáž - výmenu 1 ks vodomeru na odbernom mieste. (v tejto sume nie je zahrnutý materiál nutný pri výmene vodomeru ani poplatok za prácu na jeho zabudovanie).

Poplatok za montáž 1 ks vodomeru: 18,00 eur (s DPH)

Klient hradí výšku poplatku zálohovou faktúrou. Po zaplatení poplatku sa vykoná montáž vodomeru.

Pokiaľ je potrebné vykonať úpravy rozvodov vody vo VŠ, na tieto práce bude spracovaná samostatná ponuka a cena stanovená vzájomnou dohodou.

2. Vrátenie preplatku u klientov platiacich vodné - stočné poštovými poukazmi 

Od 1.7.2019 budeme preplatky u klientov platiacich poštovými poukazmi vracať len na bankové účty. 

Každý klient doteraz platiaci poštovými poukazmi vrámci vyúčtovacieho obdobia (od 1.1.2019 do 30.6.2019) obdrží návratku, ktorá bude obsahovať ním zadaný účet, na ktorý bude chcieť preplatok poukázať. 

Návratku bude potrebné spätne doručiť na našu adresu najneskôr do 10 dní od obdržania vyúčtovacej faktúry. V prípade nevrátenia návratky v stanovenom termíne, preplatok bude zúčtovaný v nasledujúcom vyúčtovacom období formou uhradeného preddavku - zálohy. 

3. Schránka pre klientov

Oznamujeme klientom, že sme pre Vás zriadili poštovú schránku na doručovanie písomností určených pre našu spoločnosť. Je umiestnená v sídle našej spoločnosti (vchod do kancelárie klientského centra).  

4. Zakalená voda

Informujeme všetkých klientov, že prichádza letné obdobie a s tým súvisiace možné napúšťanie bazénov na pozemkoch.

Spoločnosť VSS s napúšťaním týchto zariadení nie je stotožnená aj z dôvodu možného zakalenia vodovodných sietí verejného vodovodu.

V súčasnosti evidujeme prvé sťažnosti občanov na zakalenú vodu v našich sieťach na niektorých uliciach. Preverovaním jednotlivých prípadov zisťujeme, že do Mojmíroviec prúdi čistá, priezračná voda.

Túto skutočnosť už môžeme priebežne overovať, keďže bola zrekonštruovaná tzv. chlórovňa, kde sú všetky možnosti na overenie stavu čistoty, znečistenia vody, stavu úrovne chlórovania vody v sieťach, na vstupe do rozvodov vody verejného vodovodu Mojmírovce.

Pokiaľ sa Vám bude javiť dodávaná pitná voda v tomto období za mierne zakalenú, po nahlásení stavu vykonáme overenie čistoty na vstupe,

t. j. v chlórovni vody Mojmírovce.

Za porozumenie ďakujeme.

5. Prevádzkovanie domovej prečerpávacej stanice odpadovej vody

Vážení klienti,

na sieťach verejnej kanalizácie sa nachádzajú aj pomocné zariadenia na prepravu odpadovej vody ako domové prečerpávacie stanice odpadovej vody (DPČS). Sú zriadené za účelom prepravy odpadovej vody v lokalitách obce, kde verejná kanalizácia je uložená vyššie ako najnižší bod odberného miesta s možným pripojením na VK z dôvodu nedosiahnutia minimálneho spádu potrubia kanalizačnej prípojky.

Musíme uviesť, že VSS len odvádza a čistí odpadové vody z VK na čistiarni odpadovej vody v Mojmírovciach. Taktiež nevykonáva servis týchto zariadení a nemá povinnosť ich udržiavať a servisovať. Servis DPČS si musí zabezpečovať každý vlastník nehnuteľnosti individuálne na svoje náklady.

V súvislosti s údržbou týchto zariadení, Vám odporúčame:

  • Vašu domovú prečerpávačku (DPČS) na odpadovú vodu musíte mať pod kontrolou, t. j. pravidelne ju chodiť kontrolovať, minimálne 1x za mesiac
  • Veľmi dôležitá je zásada, že do domovej kanalizácie s DPČS nesmiete dovoliť hádzať komunálny odpad, igelit, vechtíky - či už PVC alebo kovové, útierky -nerozložiteľné vo vode, kosti. Samozrejme, že tieto vymenované ,,častice,, sa nesmú hádzať ani do riadnej kanalizácie! Na tieto skutočnosti je bezpodmienečne nutné upozorniť všetkých obyvateľov domácnosti a predovšetkým deti.
  • V DPČS, hlavne v letnom období sa môže tvoriť na povrchu nádrže tzv. ,,koláč,, v závislosti od vypúšťania mastnôt do kanalizácie. Podotýkame, že mastnoty - ako oleje do VK nepatria! Oleje z domácnosti odporúčame odovzdávať na mieste na to určenom.
  • V prípade tvorenia tohto ,,koláča,, odporúčame ho rozbiť tlakom vody, prípadne mechanicky. Po takomto úkone je potrebné DPČS odčerpať. Tento úkon odporúčame vykonať hlavne pred zimným obdobím, čím sa určite vyhnete možnej poruche DPČS.
  • Veľmi dôležité je pre správnu funkčnosť DPČS sledovať stav plavákového spínača zapínania kalového čerpadla. Na plavák sa totiž lepia mastnoty, čo môže spôsobiť vyradenie kalového čerpadla z prevádzky. Preto treba plavák - samozrejme s opatrnosťou a pri vypnutom stave z elektriky, pravidelne čistiť.

Pri nami odporúčaných úkonoch nezabúdajte hlavne dodržiavať bezpečnosť práce. Každá manipulácia so zariadením musí byť realizovaná bez elektriky!

6. Môj sused neplatič

Vážení návštevníci,

na tejto stránke Vás informujeme o nedoplatkoch na jednotlivých číslach bodov pripojenia verejného vodovodu a kanalizácie.

V tabuľke nájdete body pripojenia na sieť vodovodov a kanalizácie s nedoplatkami.

K termínu 31.03.2019 bol stav nedoplatkov na jednotlivých bodoch pripojenia nasledovný:

1/ V obci Mojmírovce v sume 12 595,43.- eur, pri počte bodov s nedoplatkom 118.

2/ V obci Svätoplukovo v sume 4 005,18.- eur, pri počte bodov s nedoplatkom 29.

3/ V obci Štefanovičová v sume 2 366,47.- eur, pri počte bodov s nedoplatkami 18.

Nedoplatok predstavuje sumu: 18 967,08.- eur, pri počte bodov pripojenia 165.

V priložených tabuľkách členených na jednotlivé obce si môžete pozrieť nedoplatky podľa bodov pripojenia na verejných vodovodoch a kanalizáciách, aj s nedoplatkami k termínu 07.05.2019.

K 07.05.2019 boli uzatvorené Dohody o splátkových kalendároch, pri ktorých sú dohodnuté splácania nedoplatkov v dohodnutých mesačných splátkach v sume 4 760,75.- eur.

O ďalšej aktualizácii stavu nedoplatkov na jednotlivých bodoch pripojeniach na verejnú sieť Vás budeme včas informovať.

Zároveň oznamujeme, že pristupujeme k dočasným prerušeniam dodávok vody na všetkých bodoch pripojenia s evidovaným nedoplatkom !

Aktuálny stav nedoplatkov na bodoch pripojenia k 07.05.2019:

1/ V obci Mojmírovce je v sume 3 511,02.- eur, pri počte bodov s nedoplatkom 31.

2/ V obci Svätoplukovo je v sume 1 982,89.- eur, pri počte bodov s nedoplatkom 12.

3/ V obci Štefanovičová je v sume 1 965,91.- eur, pri počte bodov s nedoplatkami 10.

Nedoplatok k 07.05.2019 predstavuje sumu 7 459,82.- eur, pri počte bodov pripojenia 53.

Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce, s. r. o. oznamuje všetkým klientom - neplatičom, ktorí aj napriek naším výzvam na úhrady nedoplatkov za dodávky vody nereagovali a nezaplatili svoje dlhy, že v mesiaci máj 2019 zaháji Vodárenská spoločnosť postupné odpájanie odberateľských miest z odberov vody.

Odpájanie odberateľov - neplatičov budeme vykonávať postupne. V prvom kole budú odpájaní neplatiči s nedoplatkami v limitoch od 300 eur do 1000 eur. Títo neplatiči budú odpojení najneskôr do 25.5.2019.

V druhom kole budú odpájaní neplatiči s nedoplatkami od 50 eur do 300 eur. Odpájanie týchto odberných miest chceme zvládnuť a ukončiť najneskôr do 15.6.2019.

Zároveň chceme informovať všetkých našich neplatičov, ktorých nedoplatky sa pohybujú v limitoch od 50 eur do 1000 eur, že si svoje nedoplatky môžu od 10.5.2019 prehliadnuť aj na našej webovej stránke.