Môj sused - NEPLATIČ!

Vážení návštevníci,

na tejto stránke Vás informujeme o nedoplatkoch na jednotlivých číslach bodov pripojenia verejného vodovodu a kanalizácie.

V tabuľke nájdete body pripojenia na sieť vodovodov a kanalizácie s nedoplatkami.

K termínu 31.03.2019 bol stav nedoplatkov na jednotlivých bodoch pripojenia nasledovný:

1/ V obci Mojmírovce v sume 12 595,43.- eur, pri počte bodov s nedoplatkom 118.

2/ V obci Svätoplukovo v sume 4 005,18.- eur, pri počte bodov s nedoplatkom 29.

3/ V obci Štefanovičová v sume 2 366,47.- eur, pri počte bodov s nedoplatkami 18.

Nedoplatok predstavuje sumu: 18 967,08.- eur, pri počte bodov pripojenia 165.

V priložených tabuľkách členených na jednotlivé obce si môžete pozrieť nedoplatky podľa bodov pripojenia na verejných vodovodoch a kanalizáciách, aj s nedoplatkami k termínu 07.05.2019.

K 07.05.2019 boli uzatvorené Dohody o splátkových kalendároch, pri ktorých sú dohodnuté splácania nedoplatkov v dohodnutých mesačných splátkach v sume 4 760,75.- eur.

O ďalšej aktualizácii stavu nedoplatkov na jednotlivých bodoch pripojeniach na verejnú sieť Vás budeme včas informovať.

Zároveň oznamujeme, že pristupujeme k dočasným prerušeniam dodávok vody na všetkých bodoch pripojenia s evidovaným nedoplatkom !

Aktuálny stav nedoplatkov na bodoch pripojenia k 07.05.2019:

1/ V obci Mojmírovce je v sume 3 511,02.- eur, pri počte bodov s nedoplatkom 31.

2/ V obci Svätoplukovo je v sume 1 982,89.- eur, pri počte bodov s nedoplatkom 12.

3/ V obci Štefanovičová je v sume 1 965,91.- eur, pri počte bodov s nedoplatkami 10.

Nedoplatok k 07.05.2019 predstavuje sumu 7 459,82.- eur, pri počte bodov pripojenia 53.


Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce, s. r. o. oznamuje všetkým klientom - neplatičom, ktorí aj napriek naším výzvam na úhrady nedoplatkov za dodávky vody nereagovali a nezaplatili svoje dlhy, že v mesiaci máj 2019 zaháji Vodárenská spoločnosť postupné odpájanie odberateľských miest z odberov vody.

Odpájanie odberateľov - neplatičov budeme vykonávať postupne. V prvom kole budú odpájaní neplatiči s nedoplatkami v limitoch od 300 eur do 1000 eur. Títo neplatiči budú odpojení najneskôr do 25.5.2019.

V druhom kole budú odpájaní neplatiči s nedoplatkami od 50 eur do 300 eur. Odpájanie týchto odberných miest chceme zvládnuť a ukončiť najneskôr do 15.6.2019.

Zároveň chceme informovať všetkých našich neplatičov, ktorých nedoplatky sa pohybujú v limitoch od 50 eur do 1000 eur, že si svoje nedoplatky môžu od 10.5.2019 prehliadnuť aj na našej webovej stránke.