Informácie

Zmena stránkových dní od 1.6.2019

Oznamujeme klientom, že od 01.06.2019  meníme  stránkové dni.

Stránkové dni budú nasledovne:

Pondelok - Streda

07,00 - 12,00 a 13,00 - 15,00

Piatok

07,00 - 12,00

Utorok a štvrtok

nestránkový deň


Môj sused - NEPLATIČ!

Vážení návštevníci, 

na tejto stránke Vás budeme informovať o nedoplatkoch na odberných miestach za dodávku vody a odvedenie odpadových vôd. Prvýkrát budú uverejnené nedoplatky k 31.3.2019. Zverejnenie nedoplatkov bude od 10.5.2019. 

Preplachovanie vodovodného potrubia 

VSS Mojmírovce v súčasnosti pripravuje údržbu v rámci prevádzkovaných sietí vodovodného potrubia v obciach Mojmírovce a Svätoplukovo a to komplexné preplachovanie potrubia verejného vodovodu, s vypúšťaním usadenín v rozvodoch vody.

V súčasnosti sa zabezpečuje materiálno - technického vybavenie na tieto práce, následne sa budú zostavovať harmonogramy vypúšťania usadenín z rozvodov vodovodného potrubia po jednotlivých uliciach.

O preplachovaní potrubia vodovodu budú obyvatelia v predstihu informovaní jednak obecným rozhlasom, ako aj na webovej stránke www.vssmojmirovce.sk.

Termín zahájenia preplachovania sietí verejného vodovodu predpokladáme v mesiaci máj 2019.

Po skončení týchto prác by malo dôjsť k stabilizácii čistoty dodávanej vody v sieťach verejného vodovodu.

Prevádzkovanie domovej prečerpávacej stanice odpadovej vody

Vážení klienti,

na sieťach verejnej kanalizácie sa nachádzajú aj pomocné zariadenia na prepravu odpadovej vody ako domové prečerpávacie stanice odpadovej vody (DPČS). Sú zriadené za účelom prepravy odpadovej vody v  lokalitách obce, kde verejná kanalizácia je uložená vyššie ako najnižší bod odberného miesta s možným pripojením na VK z dôvodu nedosiahnutia minimálneho spádu potrubia kanalizačnej prípojky.

Musíme uviesť, že VSS len odvádza a čistí odpadové vody z VK na čistiarni odpadovej vody v Mojmírovciach. Taktiež nevykonáva servis týchto zariadení a nemá povinnosť ich  udržiavať a servisovať. Servis DPČS si musí zabezpečovať každý vlastník nehnuteľnosti individuálne na svoje náklady.

V súvislosti s údržbou týchto zariadení, Vám odporúčame:

  • Vašu domovú prečerpávačku (DPČS) na odpadovú vodu musíte mať pod kontrolou, t. j. pravidelne ju chodiť kontrolovať, minimálne 1x za mesiac
  • Veľmi dôležitá je zásada, že do domovej kanalizácie s DPČS nesmiete dovoliť hádzať komunálny odpad, igelit, vechtíky - či už PVC alebo kovové, útierky -nerozložiteľné vo vode, kosti. Samozrejme, že tieto vymenované ,,častice,, sa nesmú hádzať ani do riadnej kanalizácie! Na tieto skutočnosti je bezpodmienečne nutné upozorniť všetkých obyvateľov domácnosti a predovšetkým deti.
  • V DPČS, hlavne v letnom období sa môže tvoriť na povrchu nádrže tzv. ,,koláč,, v závislosti od vypúšťania mastnôt do kanalizácie. Podotýkame, že mastnoty - ako oleje do VK nepatria! Oleje z domácnosti odporúčame odovzdávať na mieste na to určenom.
  • V prípade tvorenia tohto ,,koláča,, odporúčame ho rozbiť tlakom vody, prípadne mechanicky. Po takomto úkone je potrebné DPČS odčerpať. Tento úkon odporúčame vykonať hlavne pred zimným obdobím, čím sa určite vyhnete možnej poruche DPČS.
  • Veľmi dôležité je pre správnu funkčnosť DPČS sledovať stav plavákového spínača zapínania  kalového čerpadla. Na plavák sa totiž lepia mastnoty, čo môže spôsobiť vyradenie kalového čerpadla z prevádzky. Preto treba plavák - samozrejme s opatrnosťou a pri vypnutom stave z elektriky, pravidelne čistiť.

Pri nami odporúčaných úkonoch nezabúdajte hlavne dodržiavať bezpečnosť práce. Každá manipulácia so zariadením musí byť realizovaná bez elektriky!


Hotovostné platby na klientskom centre sú ZRUŠENÉ!

Oznamujeme klientom, že hotovostné platby v klientskom centre sú ZRUŠENÉ! 

Možnosť úhrady faktúr už len prevodným príkazom alebo poštovou poukážkou. 

Pridané 18.2.2019

Zmeny od 1.7.2019 - nové bankové účty pre platby od obyvateľstva


Oznamujeme klientom  že  od 1.7.2019 dochádza k zmenám bankových účtov pre platby za služby od obyvateľstva.  

Zmeny v číslach účtov - nové bankové účty  budú zaslané všetkým klientom v písomnej forme v mesiacoch marec - apríl 2019. Tiež budú upozornení pri vyúčtovaní  služieb vodného a stočného za obdobie január - jún 2019.

Žiadame všetkých klientov, aby si v svojich bankách nastavili nové čísla účtov pre zasielanie platieb.

Pridané: 18.2.2019

Možnosť dojednania splátkových kalendárov 

Oznamujeme klientom, ktorí  v priebehu ostatného obdobia vytvorili dlžobu voči našej spoločnosti, že od 01.03.2019 zriaďujeme infolinku s telefónnym číslom 0910 777 123, na ktorej môžete dojednať splátkový kalendár na splatenie svojej dlžoby. 

Infolinka bude pre klientov s dlžobou k dispozícii v dňoch pondelok - stredu - piatok, v čase od 07,00 hodiny do 12,00 hodiny. 

Pridané 18.2.2019

Platenie úhrad z osobného účtu

Odporúčame svojim klientom, aby platenie za služby pre našu spoločnosť vykonávali prednostne zo svojich osobných účtov. 

Vyhnete sa tým poplatkom  za poštové služby.

Pridané:18.2.2019

Ochrana osobných údajovPrevádzkovateľ : 

Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce, s.r.o.

Hlavná 943/12, Mojmírovce 951 15

IČO: 36 688 215 DIČ: 2022264453

______________________________________________

Informačná povinnosť prevádzkovateľa voči odberateľom/producentom

podľa článkov 13 a 14 nariadenie Európskeho parlamentu a rady 2016/679 o ochrany fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len "Nariadenie")

(Stručná informácia o spracúvaní osobných údajov . Netýka sa identifikačných údajov právnických osôb, vrátane názvu, právne formy a kontaktných údajov právnickej osoby)

1. Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov 

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je:

Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce, s.r.o.

IČO:36 688 215

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra oddiel: Sro vložka č. 18792/N

(ďalej len prevádzkovateľ)

2. Situácie, v ktorých bude prevádzkovateľ spracúvať Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje budeme spracúvať bez Vášho súhlasu len v prípadoch, kedy nám platné právne predpisy takého spracúvanie povoľujú. 

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete na základe zmluvy, osobitného predpisu alebo na základe oprávneného záujmu, nám musíte poskytnúť, v opačnom prípade Vám naše služby nemôžeme poskytovať. Bez Vášho súhlasu spracúvame Vaše osobné údaje len v takýchto prípadoch a na základe týchto právnych základov:

- Zákaznícka oblasť - plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo záväzkových vzťahov. Uzatvorenie zmluvy o dodávke pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd a služieb s tým spojených.

- Vznik, správa, zmeny a doplnky k zmluvám s odberateľmi, vedenie evidencie a ukončenie zmluvy, všeobecné žiadosti zákazníkov, SMS, infoservis

- Plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných záväzkových vzťahov - fakturácia za poskytnuté služby

- Fakturácia vodného a stočného

- Vybavovanie reklamačného procesu. Reklamačné konanie, úradné overenie meradiel.

- Interné a externé odpočty : podklad pre fakturáciu za poskytnuté služby.

- Vybavovanie reklamačného procesu. Reklamačné konanie, úradné overenie meradiel.

- Interné a externé odpočty : podklad pre fakturáciu za poskytnuté služby

- Meradlá : poskytovanie služby - dodávka pitnej vody a /alebo odvádzanie odpadových vôd

- Preberanie databázy pri začatí/ ukončení prevádzkovania

- Zaznamenávanie záväzných požiadaviek odberateľov a iných dotknutých osôb na preukázanie vzniku/ zániku povinnosti

- Externé vyhľadávanie neoprávnených (čiernych ) odberov

- Poskytovanie údajov vlastníkom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie za účelom vykazovania 

- Monitorovania stavieb vodovodov / kanalizácií

- Realizácia zmlúv na vykonanie prác a služieb na základe objednávky (napr. zriadenie vodovodnej prípojky na  nehnuteľnosti a pod.) a ich následná fakturácia

- Súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok za vodné a stočné

- Pohľadávky, splátkové kalendáre, upomínanie a odstávky odberateľov

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj na základe Vášho súhlasu, o ktorý Vás pri každej operácii môžeme požiadať. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné, tzn. je na Vašom rozhodnutí, či nám osobné údaje poskytnete. Ak nám súhlas udelíte, môžete ho následne kedykoľvek odvolať.

Len s Vašim súhlasom môžeme spracúvať Vaše osobné údaje v týchto prípadoch:

- Podpora predaja - marketingové ponuky, newsletter, zasielanie katalógov, informácie o produktoch a novinkách voči akýmkoľvek záujemcom (nie v pozícii klienta Prevádzkovateľa)

3. Oprávnené záujmy, pre ktoré sú Vaše osobné údaje spracúvané

Prevádzkovateľ niekedy spracúva Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu aj na základe svojho oprávneného záujmu na spracúvaní alebo na základe oprávneného záujmu tretích strán. Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe týchto oprávnených záujmov:

- Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa na spracúvanie osobných údajov je výkon jeho práv a povinností v súvislosti so zabezpečením prevádzky a údržby vodovodov a kanalizácii

- Prevádzkovateľ potrebuje v nevyhnutnej miere spracúvať aj Vaše osobné údaje , nakoľko medzi nami a odberateľmi existujú väzby. Bez spracúvania Vašich osobných údajov by Prevádzkovateľ nebol schopný riadne zabezpečiť prevádzkovanie a údržbu vodovodov a kanalizácii odberateľom

4. Aké osobné údaje o Vás spracúvame

Spracúvame o Vás bežné osobné údaje ako aj osobitnú kategóriu osobných údajov, najmä:

- Základné údaje nevyhnutné k uzatvoreniu zmluvy s fyzickou osobou : Meno, priezvisko, titul, adresa bydliska, adresa odberného miesta, rodné číslo, list vlastníctva, údaje o kúpnej cene na nehnuteľnosť, číslo zákazníckeho účtu

- Osobné údaje predávajúceho : dátum narodenia, číslo OP, súhlas majiteľa pozemku cez ktorý prechádzajú siete odberateľa

- Doplnkové dobrovoľné údaje k zmluve: číslo pasu, email, telefónne číslo, číslo bankového účtu, úmrtný list

- K zmluve s právnickou osobou odberateľom: osobné údaje členov orgánov spoločnosti a spoločníkov uvedené vo výpise z obchodného registra, resp. živnostenského oprávnenia

- Osobné údaje vlastníka nehnuteľnosti pri nájomnej zmluve

- Pri splátkových kalendároch - rodné číslo a číslo OP zástupcu (manžel, manželka), výška dlhu

- Prevádzkové údaje ako priebeh spotreby, číslo účtu odberateľa, plán záloh, fakturovaná spotreba, číslo  meradla, pri odpočtoch číslo meradla a dátum osadenia meradla, posledný odčítaný stav a dátum, pri meradlách dátum osadenia meradla, rok ciachu, stav na meradle s dátumom prevzatia/ odovzdania, spotreba vodného a stočného za predchádzajúce fakturačné obdobie, existencia iného zdroja vody (studňa), napojenie na verejný vodovod a kanalizáciu, podklad pre výpočet objemu zrážkových vôd (plocha v m2)

5. Po akú dobu budeme spracúvať Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely , na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime osobitnými predpismi, ktoré nám stanovujú lehoty uloženia a/ alebo základnými zásadami GDPR ohľadom uchovávania a likvidácie osobných údajov.

Osobné údaje sa spracúvané na základe Vášho súhlasu uchovávame vždy len po dobu, na akú ste nám súhlas poskytli.

6. Z akých zdrojov tieto informácie pochádzajú

Osobné údaje , ktoré o Vás spracúvame, pochádzajú od Vás, ako dotknutých osôb alebo od iných osôb, ktoré vo Váš prospech objednala naše služby.

7. Kto je príjemcom osobných údajov

Vaše osobné údaje poskytujeme iba v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu týmto kategóriám príjemcov:

- USYS Slovakia s. r. o. Partizánska cesta 73

974 01 Banská Bystrica IČO: 44 908 806

8. Aké máte práva pri spracúvaní Vašich osobných údajov

- právo na prístup podľa čl. 15 GDPR - môžete nás požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame. Prevádzkovateľ poskytne aj kópiu spracúvaných osobných údajov.

- právo n opravu podľa čl. 16 GDPR - môžete nás požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.

- právo na výmaz podľa čl. 17 GDPR -môžete náš požiadať, aby sme vymazali Vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané

b) odvolali ste súhlas, na ktorého základe boli Vaše osobné údaje spracované a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na ich spracúvanie

c) vzniesli ste námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na takého ich spracovávanie, alebo ste vzniesli námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu

d) Vaše osobné údaje boli spracované protiprávne

e) Vaše osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie

alebo členského štátu, ktorá sa na Prevádzkovateľa vzťahuje

f) Vaše osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti

- právo na obmedzené spracúvanie podľa čl. 18 GDPR - môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácii:

a) popreli ste presnosť osobných údajov , to na dobu potrebnú k tomu, aby Prevádzkovateľ mohol presnosť údajov overiť

b) spracúvanie Vašich osobných údajov je protiprávne , ale odmietnete výmaz týchto údajov namiesto toho žiadate o obmedzenie použitia

c) Prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujeme na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov

d) vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 GDPR, kým nebude overené, že oprávnené dôvody Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi

- právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR - ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu alebo preto, že je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou a zároveň ide o spracúvanie autorizovanými prostriedkami spracúvania, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom, nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb

- právo na odvolanie súhlasu -ak je spracovanie Vašich osobných údajov zložené na súhlase. máte právo Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účel. na ktoré ste dali súhlas, kedykoľvek odvolať

- právo vzniesť námietku podľa čl. 21 GDPR - môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov u Prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a vždy vtedy, keď Vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu alebo verejného záujmu, vrátane profilovania

- právo podať sťažnosť - máte právo podať sťažnosť u pozorujúceho orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky., Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.uoou.sk